Background Image

Faaliyet Alanları

 • Görev içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek, kırsal alan alt yapı çalışmalarını yürütmek,
 • Yerel yönetimlerde karar alma sürecinde bölge halkının her kesiminin temsilcilerinin en geniş katılımını sağlamak,
 • Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak,
 • Proje kapsamında bulunan diğer doğal kaynakları ve değerleri koruyucu tedbirleri almak,
 • Bölgesinde erozyon ve her türlü toprak kaybını önlemek, ekonomik amaçlı ağaçlandırma ve mera çalışmalarını yapmak,
 • Bölgesinde tüm akarsuların, kollarının ve kaynaklarının kirlenmesi ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici önlemler almak,
 • Birliğin yetki alanları içerisinde bulunan tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek her türlü genel ve özel projeler yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak,
 • Kültürel değerleri korumak, eski yapıları restore ederek işlev vermek ve restorasyon çalışmalarının temini için kurslar açılması, röle ve röleve ekiplerini oluşturmak, proje büroları oluşturulmak, el sanatlarını, el dokumalarını geliştirmek,
 • Eko tarımı ve hayvancılığı geliştirmek, organik gıda üretimini desteklemek. İnsan kaynaklarının eğitimine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bölgedeki KOBİ’ lere eğitim konusunda destek vermek,
 • Çevre sağlığını ve çevre değerlerini korumak, katı atık toplama, değerlendirme üniteleri oluşturmak, atık su toplama üniteleri yapmak ve toplanan atık suların arıtılmasını sağlamak,
 • Yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek, bölge sorunlarını demokratik platformlarda tartışmak, bölgenin öncelikli sorunlarını belirlemek,
 • Bölgede “Bilgi Çağı”na uygun toplumsal, kültürel, ekonomik ve hukuksal alt yapı oluşması için çalışmak, halkın “bilgi- okuryazarlığı” nı artırmak, bilgi endüstrisine uygun “içerik” üretimini teşvik etmek, yerel yönetimlerin “e-belediye” dönüşümlerine; merkezi idarenin “elektronik-sayısal” ortamda iletişim ve yönetim oluşturmalarına katkıda bulunmak,
 • Birliğe üye ilçelerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserler çevresindeki kentsel tasarım projelerinin, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapmak, yaptırmak ve uygulamalarda teknik denetim katkısı sağlamak.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.